نتایج جستجو عناوین کالاها

نتایج جستجو موضوعات

آمريكا دنيا را به كدام سو می برد
تخفیف ویژه


آمريكا دنيا را به كدام سو می برد

قیمت : 12,000 تومانمشاهده کتاب
مواجهات پست مدرن (لكان‌ و پسافمينيسم)


مواجهات پست مدرن (لكان‌ و پسافمينيسم)

قیمت : 75,000 تومانمشاهده کتاب
روياهای زنانه در دنيای مردانه


روياهای زنانه در دنيای مردانه

قیمت : 10,000 تومانمشاهده کتاب
به چه فكر می كنيم‌ وقتی به‌ فوتبال‌ فكر می كنيم


به چه فكر می كنيم‌ وقتی به‌ فوتبال‌ فكر می كنيم

قیمت : 15,000 تومانمشاهده کتاب
طرح‌ ها و برنامه‌ های شهرسازی


طرح‌ ها و برنامه‌ های شهرسازی

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
آنتونيو گرامشی


آنتونيو گرامشی

قیمت : 18,500 تومانمشاهده کتاب
پسامدرن


پسامدرن

قیمت : 12,000 تومانمشاهده کتاب
زبان تخصصي علوم اجتماعي


زبان تخصصي علوم اجتماعي

قیمت : 60,000 تومانمشاهده کتاب
امپرياليسم نوين


امپرياليسم نوين

قیمت : 38,500 تومانمشاهده کتاب
براندازي (روايت يك قرن عمليات تغيير رژيم)


براندازي (روايت يك قرن عمليات تغيير رژيم)

قیمت : 65,000 تومانمشاهده کتاب
تفكر به منزله كنش سياسي


تفكر به منزله كنش سياسي

قیمت : 38,000 تومانمشاهده کتاب
نفحات نفت


نفحات نفت

قیمت : 32,000 تومانمشاهده کتاب
جنبش‌هاي فاشيستي


جنبش‌هاي فاشيستي

قیمت : 52,000 تومانمشاهده کتاب
هويت در سياست جهان معاصر


هويت در سياست جهان معاصر

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
زنان و دولت پس از انقلاب


زنان و دولت پس از انقلاب

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
انقلاب تصورناپذير در ايران


انقلاب تصورناپذير در ايران

قیمت : 49,000 تومانمشاهده کتاب
ديباچه‌اي بر فلسفه سياسي سده‌هاي ميانه


ديباچه‌اي بر فلسفه سياسي سده‌هاي ميانه

قیمت : 20,000 تومانمشاهده کتاب
هنر رزم


هنر رزم

قیمت : 25,000 تومانمشاهده کتاب
انقلاب در قرن بيست و يكم


انقلاب در قرن بيست و يكم

قیمت : 24,500 تومانمشاهده کتاب
ناسيوناليسم در ايران


ناسيوناليسم در ايران

قیمت : 55,000 تومانمشاهده کتاب
دگرگوني بزرگ


دگرگوني بزرگ

قیمت : 65,000 تومانمشاهده کتاب
ما همه بايد فمينيست باشيم


ما همه بايد فمينيست باشيم

قیمت : 10,000 تومانمشاهده کتاب
عدالت اجتماعی آزادی و توسعه


عدالت اجتماعی آزادی و توسعه

قیمت : 35,000 تومانمشاهده کتاب
من يك شورشي هستم


من يك شورشي هستم

قیمت : 50,000 تومانمشاهده کتاب
زوال انديشه سياسي در ايران


زوال انديشه سياسي در ايران

قیمت : 60,000 تومانمشاهده کتاب
آينده قدرت


آينده قدرت

قیمت : 60,000 تومانمشاهده کتاب
مفهوم امر سياسي


مفهوم امر سياسي

قیمت : 14,000 تومانمشاهده کتاب
مطالعات پسااستعماري


مطالعات پسااستعماري

قیمت : 149,000 تومان