نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها

نتایج جستجو عناوین کالاها

نتایج جستجو موضوعات

آمريكا دنيا را به كدام سو می برد
تخفیف ویژه


آمريكا دنيا را به كدام سو می برد

قیمت :   12,000  تومانمشاهده کتاب
مواجهات پست مدرن (لكان‌ و پسافمينيسم)


مواجهات پست مدرن (لكان‌ و پسافمينيسم)

قیمت :   75,000  تومانمشاهده کتاب
روياهای زنانه در دنيای مردانه


روياهای زنانه در دنيای مردانه

قیمت :   10,000  تومانمشاهده کتاب
به چه فكر می كنيم‌ وقتی به‌ فوتبال‌ فكر می كنيم


به چه فكر می كنيم‌ وقتی به‌ فوتبال‌ فكر می كنيم

قیمت :   15,000  تومانمشاهده کتاب
طرح‌ ها و برنامه‌ های شهرسازی


طرح‌ ها و برنامه‌ های شهرسازی

قیمت :   32,000  تومانمشاهده کتاب
آنتونيو گرامشي


آنتونيو گرامشي

قیمت :   18,500  تومانمشاهده کتاب
پسامدرن


پسامدرن

قیمت :   12,000  تومانمشاهده کتاب
زبان تخصصي علوم اجتماعي


زبان تخصصي علوم اجتماعي

قیمت :   60,000  تومانمشاهده کتاب
امپرياليسم نوين


امپرياليسم نوين

قیمت :   38,500  تومانمشاهده کتاب
براندازي (روايت يك قرن عمليات تغيير رژيم)


براندازي (روايت يك قرن عمليات تغيير رژيم)

قیمت :   65,000  تومانمشاهده کتاب
تفكر به منزله كنش سياسي


تفكر به منزله كنش سياسي

قیمت :   38,000  تومانمشاهده کتاب
نفحات نفت


نفحات نفت

قیمت :   32,000  تومانمشاهده کتاب
جنبش‌هاي فاشيستي


جنبش‌هاي فاشيستي

قیمت :   52,000  تومانمشاهده کتاب
هويت در سياست جهان معاصر


هويت در سياست جهان معاصر

قیمت :   35,000  تومانمشاهده کتاب
زنان و دولت پس از انقلاب


زنان و دولت پس از انقلاب

قیمت :   35,000  تومانمشاهده کتاب
انقلاب تصورناپذير در ايران


انقلاب تصورناپذير در ايران

قیمت :   49,000  تومانمشاهده کتاب
ديباچه‌اي بر فلسفه سياسي سده‌هاي ميانه


ديباچه‌اي بر فلسفه سياسي سده‌هاي ميانه

قیمت :   20,000  تومانمشاهده کتاب
هنر رزم


هنر رزم

قیمت :   25,000  تومانمشاهده کتاب
انقلاب در قرن بيست و يكم


انقلاب در قرن بيست و يكم

قیمت :   24,500  تومانمشاهده کتاب
ناسيوناليسم در ايران


ناسيوناليسم در ايران

قیمت :   55,000  تومانمشاهده کتاب
دگرگوني بزرگ


دگرگوني بزرگ

قیمت :   65,000  تومانمشاهده کتاب
ما همه بايد فمينيست باشيم


ما همه بايد فمينيست باشيم

قیمت :   10,000  تومانمشاهده کتاب
عدالت اجتماعی آزادی و توسعه


عدالت اجتماعی آزادی و توسعه

قیمت :   35,000  تومانمشاهده کتاب
من يك شورشي هستم


من يك شورشي هستم

قیمت :   50,000  تومانمشاهده کتاب
زوال انديشه سياسي در ايران


زوال انديشه سياسي در ايران

قیمت :   60,000  تومانمشاهده کتاب
آينده قدرت


آينده قدرت

قیمت :   60,000  تومانمشاهده کتاب
مفهوم امر سياسي


مفهوم امر سياسي

قیمت :   14,000  تومانمشاهده کتاب
مطالعات پسااستعماري


مطالعات پسااستعماري

قیمت :   149,000  تومانمشاهده کتاب
ايران مدرن و نظام آموزشي آن


ايران مدرن و نظام آموزشي آن

قیمت :   21,000  تومانمشاهده کتاب
فوكو در ايران


فوكو در ايران

قیمت :   38,000  تومانمشاهده کتاب
رويارويي انقلاب ايران و آمريكا


رويارويي انقلاب ايران و آمريكا

قیمت :   20,000  تومانمشاهده کتاب
گاف فرهنگ


گاف فرهنگ

قیمت :   45,000  تومانمشاهده کتاب
نظام‌هاي سلطه


نظام‌هاي سلطه

قیمت :   19,500  تومانمشاهده کتاب
آيا قرن آمريكا به پايان رسيده است؟


آيا قرن آمريكا به پايان رسيده است؟

قیمت :   15,000  تومانمشاهده کتاب
پوپوليسم ايرانی (تحليل‌ حكمرانی احمدی نژاد)


پوپوليسم ايرانی (تحليل‌ حكمرانی احمدی نژاد)

قیمت :   65,000  تومانمشاهده کتاب
دموكراسي و محدوديت‌هاي خودگرداني


دموكراسي و محدوديت‌هاي خودگ