آموزش و مهارت - گیاهان خانگی

چگونه گیاهان را قلمه بزنیم؟
چگونه گیاهان را قلمه بزنیم؟

شرایط قلمه گیری گیاهان بستگی به زمان، سن، شرایط محیط مانند دما ، رطوبت و بستر متفاوت است. قلمه ساقه به سه نوع قلمه خشبی یا قلمه چوبی، قلمه نیمه خشبی یا نیمه چوبی و قلمه نرم، علفی یا سبز تقسیم می‌شوند.