آموزش و مهارت - چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم

صدای بهتری داشته باشیم
صدای بهتری داشته باشیم

شما در چند قدم می توانید کیفیت، لحن، حالت بیان و صدایتان را بهتر کنید. فقط به دانستن چند فوت‌و‌فن ساده و تمرین آنها نیاز دارید.

جذاب سخن بگوییم
جذاب سخن بگوییم

شما هر که باشید و در هر جمعی صحبت کنید چه یک جمع کوچک خانوادگی یا یک تالار دوهزار نفره یا حتی زمانی که با تلفن صحبت می کنید کلامتان باید برای جذاب ترشدن و تاثیر گذارتر شدن بلندی و تون صدا لحن و لهجه و روانی قابل قبولی داشته باشد.