آموزش و مهارت - چگونه شاد باشیم

از زندگی بانشاط لذت ببرید
از زندگی بانشاط لذت ببرید

زندگی در گذر است، چه با ناراحتی و چه با شادی؛ پس چه بهتر که روزهایمان را شاد سپری کنیم.

شاد زندگی کنیم
شاد زندگی کنیم

شما تنها برای شـاد زیستن به این دنیا قدم نهاده‌اید و سرنوشت شــمـا چیزی جز سعادتمندی و شادکامی نیست. شاید فکر کنید چـنـیـن اتـفـــاقی فقط در افسانه‌ها رخ می‌دهد...