.


علوم ورزشی

فقط نمایش کالاهای موجود

Effective Physical Education Content and Instruction An Evidence Based and Teacher Tested Approach / محتوا و آموزش تربیت بدنی مؤثر رویکرد مبتنی بر شواهد و آزمون


Publisher : Human Kinetics

Price : 80,000 T
خرید کالا
Biomechanics of Sport and Exercise Fourth Edition / بیومکانیک ورزشی و تمرینی ویرایش چهارم


Publisher : Human Kinetics

Price : 90,000 T
خرید کالا
ISE Applied Sport Psychology Personal Growth to Peak Performance ISE HED B B PHYSICAL EDUCATION /  روانشناسی ورزشی کاربردی رشد شخصی به عملکرد برتر تربیت بدنی


Publisher : Human Kinetics

Price : 90,000 T
خرید کالا