.


مدیریت کسب و کار

فقط نمایش کالاهای موجود

Stillness Is the Key / آرامش ذهن، کلید تمام قفل ها


Publisher : Portfolio

Price : 222,000 T With Discount : 155,400 T
خرید کالا
Hook Point  /How to Stand Out in a 3 Second World / نوک قلاب ـ چطور در دنیای 3 ثانیه ای دوام بیاوریم


Publisher : Waterside Prod..

Price : 165,000 T With Discount : 115,500 T
خرید کالا
Noise / A Flaw in Human Judgment / نویز ـ نقصی در قضاوت انسان


Publisher : ‎ Little, Brow..

Price : 410,000 T With Discount : 287,000 T
خرید کالا