.


علوم اجتماعی

فقط نمایش کالاهای موجود

Know Your Rights and Claim Them / A Guide for Youth / حق و حقوق خود را بشناسید و آن را مطالبه کنید ـ راهنمایی برای جوانان


Publisher : Zest Books

Price : 196,000 T With Discount : 137,200 T
خرید کالا
Run to Win / Lessons in Leadership for Women Changing the World / دویدن تا پیروزی ـ درس های رهبری برای زنانی که جهان را تغییر می دهند


Publisher : Grand Central ..

Price : 184,000 T With Discount : 128,800 T
خرید کالا
The 1619 Project/ A New Origin Story / پروژه 1619 ـ یک داستان واقعی جدید


Publisher : One World

Price : 500,000 T With Discount : 350,000 T
خرید کالا
The Devil You Know / A Black Power Manifesto / شیطانی که می شناسید ـ مانفیست قدرت سیاه


Publisher : ‎ Harper Desig..

Price : 148,000 T With Discount : 103,600 T
خرید کالا
Work Won


Publisher : Bold Type Book..

Price : 364,000 T With Discount : 254,800 T
خرید کالا