معرفی اثر : فاطمه رضایی بهبهانی  ردیف : 2987

  عنوان پیشنهادی : ۸ملکه گدایان

 عنوان نهایی :

  نوع اثر : تالیف

  وضعیت :

  ناشر :


  داستان چند دختر گدا که پس از تحمل رنج فراوان به زندگی عادی برمیگردند