معرفی اثر : ابوالفضل امیراعظمی  ردیف : 2366

  عنوان پیشنهادی : شیمی 2

 عنوان نهایی : ---

  نوع اثر : تالیف

  وضعیت : در انتظار ناشر

  ناشر : ---


  هنگام استفاده از گاز نجیب می¬بایست از گاز نجیبی استفاده نمود که عدد اتمی آن از عنصر مورد نظر کمتر باشد و نیاز است که بدانید که بعد از هر گاز نجیب چه زیر لایه¬ای پر می¬شود. 2s …. 3s….. 4s…. 7s… 6s… 5s…. آرایش الکترونی عناصر زیر را با استفاده از گاز نجیب بنویسید. * حالت پر و نیمه¬پر، حالت¬های پایدارتر اوربیتال¬ها می¬باشند که حالت پر از نیمه¬پر پایدارتر است. زیرلایه p نیمه¬پر پر زیرلایه d نیمه¬پر پر * چون آرایش الکترونی d4 و d9 ناپایدار هستند با زیر لایه s جابجایی الکترون انجام می¬دهند، به ترتیب به d5 و d10 تبدیل می-شوند. در کدام عنصر زیر همه¬ی اوربیتال¬های d تک الکترونی است؟ (آزاد ریاضی-84) 1) 2) 3) 4) * برای رسم آرایش الکترونی یون¬های مثبت می¬بایست به تعداد بار مثبت از لایه ظرفیت اتم در حالت خنثی الکترون جدا نمود و در یون¬های منفی می¬بایست به تعداد بار منفی به لایه اتم در حالت خنثی الکترون اضافه نمود. آرایش الکترونی یون¬های زیر را رسم کنید