صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه
 

داستان های هزار و یک شب

  

   
شب ها عنوان قصه ها
سرگذشت شهريار و برادرش شاه زمان شب دوم
شهرزاد قصه گو و قصه هاي او شب سوم
افسانه دهقان و خر و گاو او شب چهارم
داستان بازرگان و افريت شب پنجم
افسانه پير اول و ماده آهو شب ششم
افسانه پير دوم و دو سگش شب هفتم
افسانه پير سوم و قاطرش شب هشتم
افسانه ماهيگير و ديو شب نهم
داستان ملک يونان و حکيم رويان شب دهم
داستان ملک سندباد و شاهين او شب يازدهم
افسانه وزير و پسر پادشاه شب دوازدهم
سرگذشت حمال و دختران و سه گدا شب سيزدهم
داستان گداي اول شب چهاردهم
افسانه گداي دوم شب پانزدهم
سرگذشت گداي سوم شب شانزدهم
داستان بانو و دو سگ شب هفدهم
غلام دروغگو شب هجدهم
افسانه نورالدين و شمس الدين شب نوزدهم
سرگذشت خياط و گوژپشت و يهودي شب بيستم
داستان نصراني شب بيست و يکم
داستان بازرگان و سر و پاچه بريان شب بيست و دوم
داستان آرايشگر بغداد شب بيست و سوم
داستان شيخ خاموش و برادرانش شب بيست و چهارم
سرگذشت لنگ شب بيست و پنجم
سرگذشت کور شب بيست و ششم
سرگذشت يک چشم شب بيست و هفتم
حکايت گوش بريده شب بيست و هشتم
داستان لب بريده شب بيست و نهم
  شب سي ام
  شب سي و يکم
  شب سي و دوم
  شب سي و سوم
  شب سي و چهارم
  شب سي و پنجم
  شب سي و ششم
  شب سي و هفتم
  شب سي و هشتم
  شب سي و نهم