صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه

ناشر:سبزان-امه
تاريخ چاپ: 1385
نوبت چاپ:اول
تيراژ:2100 نسخه
قيمت:تومان
شابک: 7 – 48 – 6061 – 964 

 

روشهاي انتخاب و ارزيابي بسته هاي نرم افزاري

 

نويسنده: ناتال هلاندر

مترجم: ويکتوريا قانع

فهرست
عنوان                                  صفحه
چكيده ............................................  5

مقدمه: ..........................................  7
جدول معيارهاي R2ISC ......................  8

بخش اول: تهيه احتياجات جاري و آينده ....  13

1-1 : تعيين احتياجات جاري .........  13
1-1-1 : طراحي دوباره روش‌ها ....  14
2-1-1 : احتياجات بخش‌هاي تجاري  15
3-1-1 : احتياجات برنامه‌هاي كاربردي       17
2-1 : تعيين احتياجات آينده .......  19
1-2-1 : معماري ....................  19
2-2-1 : معماري اجزا .............  21
3-2-1 : تکنولوژي شي ء گرا .....  24

بخش دوم: پياده سازي، پشتيباني و هزينه ..  27
1-2 : اجزا پياده سازي .............  27
2-2 : پشتيباني ......................  34
3-2 : هزينه ..........................  37

بخش سوم: محدود کردن دامنه .................  41
1-3 : تعيين بسته هاي موجود ......  41
2-3 : انتخاب فيناليستها ..........  41
1-2-3 : بررسي تلفني ............  42
2-2-3 : RFI ........................  43
3-2-3 : ابزار نرم افزاري ......  43
4-2-3 : RFP –REQUEST FOR PROPOSAL  .  43

بخش چهارم: تعيين فيناليستها (ارزيابي پاسخهاي RFP )       57
1-4 : ارزيابي احتياجات جاري ....  57
2-4 : ارزيابي احتياجات آينده ..  59
3-4 : ارزيابي احتياجات پياده سازي  60
4-4 : ارزيابي احتياجات پشتيباني  67
5-4 : ارزيابي احتياجات هزينه ..  70

بخش پنجم: دموي بسته .........................  73
1-5 : دمو ...........................  74
2-5 : منظم کردن احتياجات ........  74
عنوان                                  صفحه
3-5 : جدول سناريو .................  74
4-5 : جدول امتيازات دمو .........  76
5-5 : افراد شرکت کننده در دمو ..  76
6-5 : محل، زمان و محتواي دمو ...  77
7-5 : بروزرساني جدول احتياجات جاري        79

بخش ششم: انتخاب فيناليست ...................  81
1-6 : ارزيابي از طريق مشتريان بسته        81
2-6 : گروههاي کاربري .............  84
3-6 : سازمانهاي اطلاع دهنده .....  84
4-6 : بررسي پايداري مالي ........  84
5-6 : بررسي معيارهايي جهت انتخاب فيناليست توسط شما        84
6-6 : ارزيابي با استفاده از استانداردهاي جهاني کيفيت (ISO-9126 و ISO-9241 ) .......................................  85

بخش هفتم: قرارداد ............................  87
1-7 : مواردي که بايد در قرارداد لحاظ گردند     88
2-7 : بندهاي تكميلي که بهتر است اضافه گردد     91
3-7 : استراتژي مذاکرات قرارداد .  91
4-7 : نمونه قرارداد بهره برداري از بسته نرم افزاري         91

بخش هشتم: کارگاه ............................  107
1-8 : انواع کارگاه ..............  107
2-8 : شرکت کنندگان کارگاه .....  110
3-8 : تدارکات کارگاه ............  111
4-8 : قوانين اصلي و اوليه کارگاه  112
5-8 : موارد مورد بررسي درکارگاه  112

بخش نهم: برنامه ريزي و انتخاب تيم ......  115
1-9 : طرح ............................  115
2-9 : پروژه  ........................  115
3-9 : پروژه انتخاب و فاز هاي آن  116
4-9 : واژه هايي در مديريت پروژه  118
5-9 : سازمان تيم ...................  120

بخش دهم: پياده سازي ........................  123
1-10 : طرح پياده سازي ............  123

منابع:  ........................................  125

چکيده

متد مورد استفاده در اين كتاب متدي عملي، براي کساني است که مي‌خواهند يـک بستـه نرم افـزاري را ارزيابـي و انتخـاب کنند. يک متد سيستماتيک براي انتخـاب بهتـريـن نرم افـزار بـراي هر سيستمي، حتـي به بزرگـي يك سيستم Enterprise Resource Planning (ERP) با جزئيات دقيق.
خواننده با مطالعه اين كتاب خواهد توانست قدم به قدم به نرم‌افزاري متناسب با نيازهاي جاري و آينده، فرهنگ، تخصص فني و بودجة خود دست يافته و قراردادي به نفع شركت منعقد نمايد.
در اين متد با يک ارزيابي بصورت پرسشنامه، به گزارشي مقايسه‌اي بين تمام ارزيابي‌هاي خود دست يافته و پس از هر ارزيابي و تجزيه و تحليل نتايج، بسته‌اي مورد پسند کاربر، با امكان دسترسي سريع در واکشي و ذخيره اطلاعات، با بهره‌گيري از جديدترين متدهاي برنامه‌نويسي، با قابليت استفاده انفرادي و گروههاي کاربري (در صورت نياز)، تامين الزامات استاندارد، داراي قابليت پشتيباني پس از فروش، ابزار تهيه گزارش و.... انتخاب مي‌گردد.

 


مقدمه:

اغلـب شرکت‌هـا گمـان مي‌کنند کاربـردي را که از يك نـرم‌افزار مي‌خواهنـد خيلـي منحصـر بـه فرد است و هيچ بسته نـرم افزاري احتيـاجات آنهـا را برآورده نمي‌کنـد، بنـابراين بدنبـال سفـارش نرم افزارهـاي خـاص مي‌رونـد و هزينـه‌اي گـزاف را متحمـل مي‌شونـد. در صورتـي که مي‌تواننـد بـا انتخـاب يک بستـه نـرم‌افزاري منـاسب البتـه بـا کمي تغييـرات، احتيـاجات خود را برآورده کرده و در حـداقل زمـان ممکن و بـا صرف هزينـه بسيـار پـايين نيـازهاي خـود را برطرف نمايد.
انتخاب يک نرم افزار موفق و پياده سازي آن با شناخت وسيع و جامع دامنه پروژه شروع مي‌شود. ابتدا ليستي از اهداف که بايد با اين سيستم مکانيزه به آنها رسيد با عنوان احتياجات کاربران و بصورت اولويت‌بندي شده، تهيه و با امکانات بسته هاي مختلف سنجيده و بسته مورد نظر انتخاب مي‌شود.
ايـن تحقيق خلاصه اي است از گام‌هايـي که قبـل از شروع پروسه انتخاب يک بستـه نـرم افزاري (جهـت مکانيـزه کـردن عمليـاتي در سـازمان) بـايد بـرداشته شود تـا بهترين بسته ممکن انتخـاب شود و همچنين شـامل دستورالعمل‌هـا و پيشنهـادهايي بـراي فروشنـدگان بسته‌هـاست تـا آنهـا را ملـزم به رعـايت پـاره‌اي از استـانداردهـا نمايد و اين رونـدي جهت بهبـود کيفيت بسته‌هـاي نـرم‌افزاري است.
بسته نرم افزاري در هر اندازه و براي هر نوع کاربردي مي‌تواند با معيارهايي که در بخشهاي بعد به شرح آنها خواهيم پرداخت انتخاب شود.
اصل مطالب ارائه شده مربوط به متدي با نام R2ISC است، متد مزبور شامل معيارها و مراحلي مي‌باشد که به تفصيل شرح داده خواهد شد.

معرفي و شرح R2ISC

با اين متد پروسه‌اي شامل احتياجات حال، آينده، پياده سازي، پشتيباني و خدمات پس از فروش و فاکتورهاي هزينه که بصورت خلاصه در زير آمده است مورد بررسي قرار گرفته و راه‌حل‌هايي جامع ارائه مي‌شود:

 • بررسي پروژه.
 • بررسي احتياجات کاربران.
 • بررسي سيستم هاي موجود در بازار.
 • برنامه احتياجات آينده.
 • انتخاب و ارزيابي بسته با استفاده از متد R2ISC
 • ارزيابي توانايي بسته نرم‌افزاري و الگوريتم مورد استفاده در طراحي آن.
 • ارائه پيشنهاد جهت بستن قرارداد

پروسه R2ISC چهار قدم براي تحليل 5 معيار R2ISC  دارد:

 • مشخص کردن اهداف (مشخص کردن بخش‌هاي تجاري فعال شرکت و اولويت‌بندي آنها).
 • تعريف مشخص از محدودة نيازهاي هر ناحيه پروژه (مشخص کردن نيازهاي جاري براي هر بخش تجاري).
 • انتخاب بهترين بستة نرم‌افزار.
 • مذاکره براي قرارداد.

متد  R2ISCبعنوان يک پروسه در طول 4 تا 5 هفته به اتمام مي‌رسد.
متد مذكور به شما در انتخاب بسته‌هاي نرم‌افزاري عمومي که كاركردهاي متنوع و گوناگوني در چند بخش مختلف دارند مانند سيستم‌هاي ERP و يا حتي آنهايي که فقط در بخش‌هاي خاصي و بصورت اختصاصي مورد استفاده قرار مي‌گيرند کمک مي‌کند.
اين متد مذكور با انتخاب حروف اول معيارهاي ارزيابي مورد استفاده در آن نامگذاري شده است.
Current Requirements ® : توانايي بسته به برآورده کردن احتياجات تجاري فعلي شرکت و سهولت استفاده از آن.
Future Requirements ® : توانايي بسته به پذيرفتن تغييرات جهت احتياجات آينده.
Implementability (I) : توانايي پياده سازي آسان  بسته.
Supportability (S) : توانايي فروشنده به پشتيباني شرکت در آينده.
COST © : كل هزينه بسته و نگهداري آن.
بهتر است قبل از هر اقدامي براي انتخاب يك بسته نرم‌افزاري، اين متد را مطالعه کنيد. به مفيد بودن آن در طول بخش‌ها پي خواهيد برد.
انتخاب نرم افزار مثل خريد خانه است.  .
احتياجات جاري: چرا خانه مي‌خريد ؟ چه نوع خانه اي مي‌خواهيد؟ با چه تعداد همسايه و غيره.
احتياجات آينده: چقدر تغييرات در خانه‌اي كه مي‌خريم امکان پذير است؟ آيا به آساني در آينده تغييرات مورد نياز خودمان را امکان‌پذير كنيم؟
پياده‌سازي: آيا نقل مکان به خانه جديد به آساني صورت خواهد گرفت؟ آيا خانه آماده سکونت است ؟
پشتيباني: چه نوع امکانات پشتيباني که قبلا داشتيد و حال هم نياز داريد در اين خانه مهيا است مثل دزدگير و بيمه آتش سوزي و غيره.
هزينه: کل هزينه خريد خانه و نگهداري آن.

 • بسته‌هاي نرم‌افزاري تهيه شده توسط شرکت‌هاي مختلف ممکن است يک پروسه عملياتي شبيه به هم مانند پرداخت صورت حساب را با متدها و روش‌هاي متفاوت انجام دهند، بنابراين بايد به روال و چگونگي انجام عمليات در داخل بسته توجه کرد اين موارد بعنوان معيارهايي در اين متد مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
 • هميشه در نظر داشته باشيد که انتخاب يک بسته نادرست باعث مشکلات جديدتر، شکست در پياده‌سازي و کسب و کار شما، پشتيباني نادرست و غير اصولي، نارضايتي مشتري، کاهش فروش، کارايي پايين و در نهايت پس از مدتي کنار گذاشتن بسته خواهد شد.
 • امروزه بسياري از شرکت‌ها يک بسته نرم‌افزاري را با اتكاء به تبليغات شركت‌هاي توليد كننده و تنها براي کاهش ريسک در کسب و کارشان در اثر استفاده از بسته‌هاي ناشناخته و نامناسب به سرعت و با قيمت‌هاي گزاف بسته‌اي را انتخاب مي‌کنند و حتي برخي از آنها براي پرهيز از هر گونه مشكلي در آينده، پيشرفته‌ترين بسته‌ها را خريداري مي‌کنند اما چون خريد اين بسته با شناخت و بررسي اصولي صورت نگرفته هيچ سوددهي مناسبي براي آنها نخواهد داشت.
جدول معيارهاي R2ISC

RW يا همان جدول ارزيابي متد R2ISC مرحله به مرحله شما را به بسته اي که کاملا نيازهاي شما را برآورده مي‌کند، نزديک مي‌سازد.
براي هر معيار امتيازي بشرح جدول زير مي‌توان اختصاص داد.

جدول امتيازات معيار هاي R2ISC

امتياز

شرح

40

خيلي خيلي مهم

35

خيلي مهم

30

مهم

25

بالاتر از متوسط

20

متوسط

15

کمتر از متوسط

10

کم اهميت

5

خيلي کم اهميت

0

اصلا مهم نيست

حال با توجه به امتيازهاي درج شده در جدول بالا سعي كنيد متناسب با نيازهاي شركت خودتان و توانايي‌هايي ارايه شده توسط دو بسته مختلف، به عنوان مثال بستة A و بستة B ، آن دو را با هم مقايسه كنيد:

جدول تحليل و ارزيابي R2ISC

R2ISC WORKSHEET

وزن‌داده‌شده‌ به‌بستة B

بسته B

وزن‌داده‌شده به‌‌بستة ‌A

بسته A

نيازهاي شرکت

معيارهاي R2ISC

18%

61%

20%

66%

30

نيازهاي جاري

14%

54%

15%

58%

25

نيازهاي آينده

15%

73%

15%

77%

20

قابليت پياده سازي

12%

78%

12%

78%

15

قابليت پشتيباني

6%

54%

7%

70%

10

هزينه

 

 

 

 

 

جمع

64%

 

68%

 

100

جمع‌درصدها‌براي‌هر‌بسته

 • در ستون مربوط به نيازهاي شركت امتيازات را مطابق جدول امتيازات كه در صفحه قبل آورده شده، بين 5 معيار اصلي تقسيم كنيد. در نظر داشته باشيد كه جمع امتيازات اين ستون بايد 100 شود.
 • در ستون دوم كه «بسته A » قرار دارد درصدي كه اين نرم‌افزار مي‌تواند نيازهاي شما را در مورد آن معيار برطرف كند مشخص كنيد. در مثال فوق، بستة نرم‌افزاري A تنها 66% از «نيازهاي جاري» ما را برطرف خواهد كرد كه اگر 30 را در 66% ضرب كنيم وزن داده شده به بستة A محاسبه مي‌گردد همين عمليات را در مورد بسته B هم عمل كرده‌ايم. بستة نرم‌افزاري B فقط 61% از نيازهاي جاري ما را برآورد مي‌كند پس امتياز آن 18% است.
به همين ترتيب براي 5 معيار R2ISC اين عمل را انجام مي‌دهيم و در نهايت معلوم مي‌شود كه وزن بستة A بيش از بسته B مي‌باشد و چنانچه در گراف مشهود است

احتياجات و نيازهاي جاري شركت اهميت بيشتري دارد و ما در انتخاب نرم‌افزار بايد براي آن اهميتي بيشتر از هزينه‌ها، قائل شويم و فرضاً به صرف كم هزينه بودن يك بستة نرم‌افزاري به سراغ آن نرويم.
گراف زير معيارهاي اين متد و مرز و اهميت هر يک از 5 معيار را نشان مي‌دهد. هر چه لايه خارجي تر باشد از اهميت بيشتري برخوردار است.

1

 


تهيه احتياجات جاري و آينده
1-1: تعيين احتياجات جاري

احتياجات جاري، احتياجاتي است که شما در حال حاضر داريد و تمام احتياجات شما تا زمان پياده سازي نرم‌افزار مورد نظر را شامل مي‌شود.
تعيين احتياجات جاري اولين مرحله از متدولوژي R2ISC مي‌باشد، در اين مرحله شما احتياجات جاري شرکت و يا سازمان خود را تهيه و بر اساس معيارهايي اولويت بندي مي‌کنيد. براي تعيين اينکه بسته، شما را به اهدافتان خواهد رساند و احتياجات جاري شما را بر آورده خواهد کرد، نياز به شناخت کامل از آنچه که مي‌خواهيد بسته براي شما انجام دهد داريد.
اين مسئله شايد بديهي بنظر برسد ولي جالب است بدانيد خيلي از شرکتها قادر به شناخت نيازهاي خود نمي باشند و تنها با هدف خريد يک بسته براي برطرف کردن مشکلات خود، با دهها بسته مواجه شده و نهايتا با خريد يک بسته، سالها درگير پياده‌سازي آن شده و پس از مدتي نيز استفاده از بسته را کنار مي‌گذارند زيرا اين بسته احتمالاً اصولي انتخاب نشده و احتياجات اساسي آنها را پشتيباني نمي‌کند. براي تعيين احتياجات جاري، شما نيازمند آن هستيد كه نحوه فعلي انجام امور در شركت خود را بررسي كنيد.

1-1-1: طراحي دوباره روش‌ها

سوالـي که مطرح مي‌شود ايـن است كه چه نيـازي به بررسي و طراحي دوباره روش‌هاي فعلي مي‌باشد؟
بررسي مجدد روش‌هاي مورد استفاده البته بستگي به طبيعت روش‌ها دارد اگر روشي فرمال و خيلي رايج باشد، نيازي نيست ولي در صورت انجام، اينکار باعث بررسي کامل و مجدد روند کار و پيداکردن راه و روشي خاص با حذف بسياري از عمليات و موارد غيرضروري خواهد شد.

درگير کردن کاربران در تدوين احتياجات

کاربران مي‌توانند در تدوين سريعتر احتياجات جاري و همچنين پياده سازي آسانتر کمک نمايند و اين مسئله بدين خاطر حائز اهميت است که برخي کاربران از جزئيات روند کاري که انجام مي‌دهند، اطلاعي ندارند و ما مي‌توانيم با رسم يک فلودياگرام (نمودار نمايش جريان کار) بسياري از قدم‌هاي اضافي و دوباره کاري‌ها را برطرف نمائيم.

درگير کردن فروشنده و مشتري

ممکن است برخي فروشندگان بسته و يا حتي مشتريان شرکت خواسته هايي را داشتـه باشند که مي‌توانـد راهنمايي خوبي بـراي بررسي و تدوين احتياجات جاري باشد.

راهنماها در توليد احتياجات جاري

يک روش خوب، بررسي و تدوين احتياجات جاري شرکتهايي است كه صنعت و کسب و کار شبيه شرکت شما دارند و قبلا اين بسته را خريداري کرده‌اند و يا روالهاي اتوماتيک شبيه آنچه شما مي‌خواهيد پياده‌سازي کنيد دارند.
همچنين شما مي‌توانيد با مطالعه قابليت‌ها و امکانات بسته در تدوين احتياجات جاري خودتان كمك بگيريد.
پس يك ليست كامل از احتياجاتي را که نياز داريد و هر آنچه كه به ذهنتان مي‌آيد را تهيه کنيد.
کتاب و نرم افزار و سايتهايي نيز موجود هستند که توانايي تهيه ليست عمومي احتياجات را براي هر نوع سيستم و عمليات مکانيزه دارند.
يک نمونه از اين منابع نرم‌افزار CTS در سايت CTSGUIDES.COM مي‌باشد که بر اساس سيستمي که نياز داريد ليستي از احتياجات اوليه را براي شما تهيه مي‌کند.

فرمت احتياجات جاري

هر احتياج را بصورت جمله‌اي مختصر و آگاهي دهنده بيان کنيد بطوري که براي همگان قابل فهم و در مرحله مقايسه بسته ها، ارزيابي را ساده تر کند.

انواع احتياجات جاري

احتياجات جاري شما مي‌تواند سيستمي، امنيتي و يا در مورد نحوه نوشتن گزارشات و چاپ نتايج بررسي‌ها و آمار و ارقام و يا حتي نحوه و چگونگي جابجايي بين صفحات و سيستم‌هاي مختلف در موقع اجراي بسته نرم‌افزاري و غيره باشد

2-1-1: احتياجات بخش‌هاي تجاري

ممکن است يک بسته قادر به پوشش چند ناحيه تجاري باشد مانند پرداخت حساب، وصول صورت حساب يا پرداخت حقوق و غيره، و يا يک بسته خاص در يک ناحيه تجاري بهتر از بقيه نواحي و بخش‌ها عمل کند.
بنابراين قبل از تهيه احتياجات هر ناحيه يا بخش تجاري ابتدا ناحيه يا بخش تجاري که براي‌تان اهميت بيشتري دارد مشخص کنيد. براي اين کار مي‌توانيد از جدول زير استفاده کنيد.
جدول صفحه بعد براي يک سيستم حسابداري نمونه تهيه شده است.


 

BUSSINESS AREA SUMMARY WORKSHEET

وزن‌داده‌شده به‌بستةB

بسته B

وزن‌داده‌شده به‌بستةA

بسته A

نياز شرکت

نواحي تجاري

560%

80%

644%

92%

7

حسابداري عمومي

679%

97%

574%

82%

7

پرداخت حساب

273%

91%

297%

99%

3

صدور صورتحساب

 

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

ماكزيمم مقدار نياز شرکت

1512

 

5/15

 

 

درصد سازگاري بسته با احتياجات شما

(شكل 1-1)

طبق توضيحات جدول صفحه 11 در اينجا هم وزن هر بسته را در موارد ذكر شده محاسبه و در نهايت آنها را جمع بزنيد.

بهترين نوع ممکن است يک بسته چند ناحيه تجاري را پوشش دهد ولي بهترين انتخاب، انتخاب بستههايي است که در هر ناحيه بهترين

کارکرد را داشته باشد و يا حتي شايد انتخاب ماژول‌هايي از بسته هاي مختلف و در نهايت ترکيب آنها بطوري که با هم کار کنند شما را به احتياجات‌تان نزديک‌تر نمايد.
البته بايد در نظر داشته باشيد كه اين متد، پيچيده، پر هزينه و ريسک قابل توجهي دارد.
اگر اين روش را انتخاب کرديد، هر بسته را بطور مجزا بررسي کرده و امتياز بدهيد.
امتيازات احتياجات جاري و آينده بايد بالا و امتيازات هزينه، پياده سازي و پشتيباني پايين باشد.

3-1-1: احتياجات برنامه هاي کاربردي

با گروه‌بندي نواحي تجاري (BUSSINESS AREA ) احتياجات عملياتي و داده‌اي وابسته به هر ناحيه يا بخش شناسايي مي‌شوند.
اگر به عمليات محاسباتي رياضي خاصي نياز داريد بايد فرمول‌هاي آنها را نيز دقيقاً مشخص کنيد.
جدول احتياجات جاري خود را مطابق جدول زير تهيه کنيد.

جدول احتياجات جاري

بسته وزن داده شده A

ماژول

هزينه تغييرات در بسته A

بسته A

نياز شرکت


احتياجات جاري

 

 

 

 

 

عمليات 1

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

جمع درصدها براي هر بسته

 

 

 

 

 

درصد سازگاري بسته با احتياجات

شکل (2-1)

اولويت بندي

با اولويت‌بندي و درج امتيازات به بسته‌ها، سريعتر بسته مناسب را انتخاب خواهيد کرد.
کدينگ امتيازات به شرح ذيل مي‌باشد:

جدول کدينگ امتيازات عمليات در نواحي تجاري

شرح

امتياز

خيلي مهم (بايد باشد)

H

متوسط (بهتر است باشد)

M

کم ( خيلي بود و نبودش فرقي ندارد)

L

اهميتي ندارد

X

(شكل 3-1)

ساختار داده‌ها در بسته

روالي که يک بسته داده‌هايش را ذخيره و از آنها استفاده مي‌کند از اهميت خاصي برخوردار است. اغلب بسته‌ها يک مدل داده و پايگاه داده خاص خود را دارند.

مدل ساختار دادة مورد استفاده در بسته مورد نظر شما اهميت ويژه‌اي، خصوصا بدليل

نياز به هماهنگي با نوع و روند داده‌اي احتياجات جاري سازمان شما دارد.
قدم اول آناليز و شناخت داده‌ها سايز، نوع (عددي، حرفي، حرف/عدد) و نقطه اعشار مي‌باشد.
قدم دوم نحوه ورود اين اطلاعات توسط كاربران و چگونگي ذخيرة آنها در بانك اطلاعاتي داده‌ها مي‌باشد.
جدول تحليل داده را براي اين منظور تکميل کنيد.

جدول تحليل و شناخت داده

نام آيتم اطلاعاتي

سايز

نوع (حرفي- عددي- حرف/عدد)

اعشار

شماره چک

10

عددي

2

شماره بخش

10

حرفي / عددي

-

..............

 

 

 

شکل (4-1)
2-1: تعيين احتياجات آينده

شما احتياجات و نيازهاي خود را به طور كامل در آينده نمي‌دانيد اما بايد بررسي نماييد اين بسته بگونه‌اي طراحي شده كه امکان تغييرات در آن وجود داشته باشد، در واقع با اين كار پيش‌بيني لازم را براي نيازهاي آينده انجام مي‌دهيد. امکان تغييرات در بسته، بستگي به معماري و کيفيت ساخت بسته دارد.

در تجارت امروزي که هر لحظه با تغييرات همراه است توانايي بسته در تغيير به منظور برآورده کردن احتياجات آينده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

1-2-1: معماري

گرچه به‌سمت نقطه‌اي مي‌رويم که بتوانيم بدون هيج محدوديتي هر قطعه سيستم مورد نياز را از فروشندگان مختلف خريداري و سپس آنها را روي هم سوار کنيم، ولي تا رسيدن به اين مرحله هنوز راه درازي مانده است.
اما معماري اجزا يك بسته نرم‌افزاري مي‌تواند تسهيل کننده اين راه باشد. معماري بسته، بخشي را در هر 5 معيار R2ISC   به‌شرح ذيل بخود اختصاص داده است.

 • احتياجات جاري: با يک معماري خوب بطوري كه شما بتوانيد احتياجات جديد خودتان را به آن اضافه كنيد، کارايي بسته بالا مي‌رود.
 • احتياجات آينده: معماري بسته بگونه‌اي باشد که قابليت ايجاد تغييرات براي رسيدن به احتياجات آينده امکان پذير باشد.
 • پياده‌سازي: يک پياده‌سازي درست و اصولي مستلزم معماري خوب بسته مي‌باشد. تا با افزودن احتياجات جديد دچار مشكلات نرم‌افزاري نشود.

پشتيباني: توانايي هر بسته نرم‌افزاري و اجزايش رابطه مستقيم با معماري بسته دارد. با يک معماري خوب امکان تغييرات

 • در بسته و همچنين بروزشدن بسته امکان‌پذير مي‌باشد.
 • هزينه: معماري در کل هزينة بسته و نگهداري آن موثر مي‌باشد. هزينه نرم‌افزار مي‌تواند با سايز و نوع سخت افزاري که روي آن پياده سازي مي‌شود مشخص گردد و اين رابطه مستقيم با نوع معماري بسته دارد.

محيط توسعة بسته نرم‌افزاري

ممکن است شما بسته‌اي را خريداري کنيد که هيچ تغييراتي نياز نداشته باشد بنابراين بسته با محيط توسعه شما رابطه نزديکي خواهد داشت.
ولي در غير اين صورت شما بايد کنترل کنيد آيا معماري بسته با اصل معماري داخلي شرکت و يا سازمان شما سازگار مي‌باشد و محيط مورد استفاده براي كدينگ نرم افزار شما را در آينده دچار مشكل نخواهد كرد؟
اين بررسي بر اساس دو ايده CASE TOOLS  و زبانهاي برنامه نويسي (PROGRAMMING LANGUAGES) شرح داده مي‌شود.

CASE TOOLS

بخشي از محيط توسعه CASE فروشنده مي‌باشد که بر اساس آن نرم‌افزار خود را تهيه (ساخت) و توسعه مي‌دهد. ابزار CASE تغييرات را به آساني امكان‌پذير مي‌سازد. (CASE ابزارهايي براي ساخت و توليد بسته‌هاي نرم‌افزاري بطور اتوماتيک مي‌باشد)

UPPER CASE

سطحي است که بسته طراحي مي‌شود. دقيقا مانند نقشه اوليه ساخت يک خانه، که معمار با اين طرح تنها يک ساختار کلي از آنچه مي‌خواهد پياده کند، تهيه مي‌نمايد ولي هنوز نمي‌تواند خانه را بسازد.
با استفاده از CASE مي‌توان امکان تغييرات را براي احتياجات حال و آينده و حتي امکان تغييرات توسط خودتان را بررسي کنيد.
بايد به چگونگي ارتباط بسته با  CASE توجه داشت.  اگر براي استفاده از اين امکان نياز به خريداري CASE نيز داريد به نوع (که آيا بزودي از رده خارج نمي‌شود و...) و هزينه آن توجه داشته باشيد.

زبان برنامه نويسي

هر برنامه با يک زبان برنامه نويسي نوشته مي‌شود و در اين قسمت شما نياز به متخصصي داريد که مشخص کند آيا برنامه مورد نظر شما مانند خوراک رشته فرنگي درهم و برهم تهيه شده است و يا با روش‌هاي ساختار يافته و قابليت امکان تغييرات نوشته شده است.

معماري

حتي اگر شما يک بسته کوچک مثل سيستم پردازش لغات را خريداري کنيد، بديهي است که بخاطر چنين بسته کوچکي حاضر به تغيير ساختار داخلي شركت خود نيستيد بنابراين قبل از خريد يك بستة نرم‌افزاري بزرگ و گسترده، اطمينان حاصل کنيد که آيا بسته با با سيستم اداري و ساختار سازماني شما سازگار است؟
شما نياز به شناخت برنامه‌هاي آيندة فروشنده داريد، براي مثال ممکن است سيستم عامل شما UNIX بوده و فروشنده قصد دارد در آينده و در ورژن‌هاي بعدي، سيستم عامل مورد استفاده خود را تغيير داده و از سيستم عامل WINDOWS استفاده كند و يا بالعكس. و اين براي آينده شما مشکل ساز خواهد بود.

زمان پاسخ

زمان پاسخ يک معيار بحراني در موفقيت پروسه انتخاب يك بستة مناسب مي‌باشد که به مرور آن را توضيح خواهيم داد.

2-2-1: معماري اجزا
  • سيستم مديريت DB (پايگاه داده‌ها و اطلاعات)
  • سيستم عامل
  • سخت افزار مورد نياز
  • ارتباطات (COMMUNICAT )
  • سطح پيکر بندي (CONFIGURATION )

  و...

  منابع:

  - A guide to software package evaluation (The R2ISC method) / Nathan Hollander: American management
    Association , December 1,2000

   • قراردادهاي انفورماتيک - مجموعه حقوق انفورماتيک دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک / ستار زرکلام. - تهران: شوراي عالي انفورماتيک، 1380
   • سايت www.infotivity.com
   • سايت www.electronic-rfp.com
   • نحوه خريد و عقد قراردادهاي طراحي و توليد انفورماتيک. - تهران: شورايعالي انفورماتيک، 1376
   • کنترل کيفيت فرآورده‌هاي اطلاعاتي / نوشته: نورمان لويندلز. - مرکز تحقيقات جهادسازندگي