آشنايي با طراحان و گرافيست ها

  

صفحه اول

 
راهنماي خريد

متفرقه

هنر

مجلات

سفرنامه ها

خاطرات

تاريخ

ادبيات و رمان

قيمت هاي ارائه شده براي مجلات بسته به نوع مجله ، تميز بودن، داشتن يا نداشتن صحافي، نوع صحافي وصفحه شمارش شده متغير مي باشد.

&  مجله زن روز و اطلاعات بانوان

1400 شماره مجله اطلاعات بانوان و زن روز منتشر شده در سال هاي 1336 تا 1358 صحافي نشده
 

بالاترين قيمت پيشنهادي:  000/700 تومان

 

 


&  مجله خواندني ها

دوره کامل مجله خواندني ها شامل 3474 شماره از سال 1319 تا 1358 ، صفحه شماري شده
 

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/800/2 تومان

 

 


&  مجله يادگار

دوره کامل مجله يادگار از سال 1323 تا 1328 به سردبيري عباس اقبال آشتياني، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/35 تومان

 

 


&  مجله جهان نو

دوره کامل مجله جهان نو از سال 1345 تا 1352 به سردبيري حسين حجازي، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/100 تومان

 

 


&  مجله نقش و نگار

دوره کامل مجله نقش و نگار از سال 1334 تا 1341 به سردبيري  سيمين دانشور، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/25 تومان

 

 


&  مجله خوشه

دوره کامل مجله خوشه از سال 1346 تا 1347 به سردبيري احمد شاملو، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/50 تومان

 

 


&  مجله نگين

دوره کامل مجله نگين 15 سال به سردبيري حميد عنايت، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/250تومان

 

 


& مجله کاوش

دوره کامل مجله کاوش از سال 1339 تا 1343 به سردبيري امير عباس هويدا، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/15 تومان

 

 


& مجله گردون

دوره کامل مجله گردون به سردبيري عباس معروفي، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/45 تومان

 

 


&  مجله سپيد و سياه بعد از انقلاب

مجله سپيد و سياه از سال 1357 تا 1358 به سردبيري علي بهزادي، صحافي شده و صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/40 تومان

 

 


& مجله بهار

دو جلد مجله بهار سال 1321 به سردبيري يوسف اعتصامي، صفحه شماري شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/20 تومان

 

 


&  کيهان سال

دوره 15 ساله کيهان سال، به اضافه سال هاي بعد از انقلاب، صحافي شده 

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/150 تومان

 

 


&  ماهنامه اطلاعات

دوره 10 ساله ماهنامه اطلاعات از سال 1327 تا 1336، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/300 تومان

 

 


&  مجله شرق

دوره کامل مجله شرق به سردبيري سعيد نفيسي، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/30 تومان

 

 


& مجله تماشا

دوره کامل مجله تماشا، راديو تلویزيون ملي ايران، صحافي نشده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/700 تومان

 

 


&  مجله شکار و طبيعت

دوره کامل مجله شکار و طبيعت، 18 سال، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/350 تومان

 

 


& فرهنگ ايران زمين

دوره کامل 20 ساله فرهنگ ايران زمين قبل از انقلاب، به سردبيري ايرج افشار، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/200 تومان

 

 


& فرهنگ ايران زمين

دوره کامل 9 ساله مجله فرهنگ ايران زمين بعد از انقلاب، به سردبيري ايرج افشار، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/90 تومان

 

 


& مجله سينما

دوره کامل مجله سينما معروف به سينما 52 ، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/250 تومان

 

 


&  مجله هنر و معماري

دوره کامل مجله هنر و معماري ، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/200 تومان

 

 


& ايران امروز

دوره کامل مجله ايران امروز، سال هاي 1317 تا 1320، به سردبيري محمد حجازي، صحافي شده

بالاترين قيمت پيشنهادي: 000/300 تومان

 

 


& مجموعه اي از مجلات منتشر شده بعد از انقلاب

دوره هاي کامل مجله اميد ايران، مجله جوان، مجله ايران، جمهوري، بامشاد، تهران مصور، فردوسي، گزارش روز و آهنگر  بطورذ جداگانه هر دوره بين 000/40 تا 000/50 تومان به فروش مي رسد.

بالاترين قيمت پيشنهادي: سفارش بدهيد.

 

 


 
               

 

 

 

 

 Adabkade, The Bank of Persian Literature

 

 

 

 

 

Copyright © 2004. Ay Ay Ketab.