صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه

ناشر: نشر طلوع دانش 3305115
تاريخ چاپ: 1383
نوبت چاپ: اول
تيراژ: 3000 نسخه
قيمت: 3200 تومان
شابک: 4-04-8445-964
تعداد صفحه: 448 ص
قطع: وزيري

 

تکنيک هاي مصاحبه و مشاوره

 باربارا. اف، اوکان
شهرام محمد خاني   

                 

پيشگفتار نويسنده

چاپ پنجم تكنيك هاي مصاحبه و مشاوره يك برداشت روز آمد از نظريه بنيادي مشاوره معاصر و مقدمه اي مفهومي و تجربي بر مصاحبه و مشاوره ارايه مي دهد. تاكيد كتاب بر راهبردهاي فعال و راه حل مدار، در بافت چند فرهنگي و بوم شناختي است.  كتاب حاضر كه جهت استفاده دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي تخصصي و كارآموزان، مربيان، سرپرستان، مديران و مسئولان خدمات انساني در همه سطوح نگاشته شده است، بر دانش و مهارت هايي تاكيد مي كند كه هم در روابط حرفه اي و هم در روابط شخصي كاربرد دارند.

 امروزه دانش و مهارت هاي روابط انساني مؤثّر، بيش از گذشته ضروري است .بخش بزرگي از افراد جامعه ما در نتيجه تصميم كارفرمايان به كاهش كاركنان، هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي و كاهش دسترسي به خدمات انساني و مراقبت هاي بهداشتي، مشكلات تكان دهنده اي را تجربه مي كنند . پيامدهاي اولويت دادن به    فعاليت هاي سود جويانه، همه سطوح جامعه را تحت تاثير قرار داده است. نه تنها بسياري از خدمات ضروري كاهش يافته يا حذف شده اند، بلكه بسياري از حرفه ها و سازمان هايي كه معيشت خانواده ها به آنها وابسته بود، از بين رفته اند . اين وضعيت به احساس درماندگي، ناتواني و بيگانگي فزاينده اي منجر شده است، به گونه اي كه بخش زيادي از افراد جامعه براي زنده ماندن مبارزه مي كنند. بي خانماني، فساد، جرم و جنايت ، ورشكستگي، اختلال هاي عاطفي و خشونت خانوادگي افزايش يافته و اين شرايط به سطوح بيشتري از اضطراب، انزوا و ناخشنودي در ميان جمعيت گسترده منجر شده است. متخصصان بهداشت رواني و كاركنان نيمه حرفه اي خدمات انساني نيز از اين وضعيت مستثني نمانده اند. بخش عمده خدمات آنان توسط سازمان هاي "مراقبت كنترل شده" برنامه ريزي مي شود و اغلب با تعارض بين سودمندي اقتصادي و كيفيت خدمات همراه است. در اين شرايط، روابط ياورانه در جامعه امروزي، بايد متمركز و راه حل مدار باشد . اين بدان معني است كه مشاوران بايد به نظريه بنيادي و روش هاي مشاوره، احاطه كامل داشته باشند تا بتوانند براي تسهيل حل مشكل و تغيير رفتار رابطه ياورانه ي اثربخشي ايجاد كنند. اميدوارم اين كتاب بتواند اين دانش و مهارت را در اختيار شما قرار دهد .

فشارهايي كه بر روابط ياورانه وارد مي شود، داراي معايب و مزايايي است. يك مزيت مهم اين فشارها آن است كه توجه مشاوران و درمان گران را به فرمول بندي و دستيابي به اهداف درماني واقع بينانه در يك دوره زماني معين معطوف كرده است. بنابراين لازم است مشاوران جهت مقابله با اين فشارهاي اجتناب ناپذير، راهبردهاي خلاقانه اي كشف كنند و مراجعان نيز بايد بياموزند كه به طور خلاق به اين چالش هاي جديد پاسخ دهند. عيب آشكار اين فشارها آن است كه نه تنها شرايط برخي مراجعان براي درمان هاي كوتاه مدت و متمركز مناسب نيست، بلكه هنگامي كه خدمات ارايه شده به افراد دچار بيماري شديد، محدود مي شود، اقدامات پيشگيرانه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد .

تازه هاي اين چاپ

چاپ پنجم تكنيك هاي مصاحبه و مشاوره، منعكس كننده تغييرهاي اجتماعي و حرفه اي چند سال اخير و تغييرهاي رخ داده در ماهيت و كيفيت مشاوره و درمان در خدمات رساني امروزي است. با اينكه صفحه آرايي و محتواي موفق چاپ هاي قبلي كتاب حفظ شده، برخي رويكردهاي قديمي و منسوخ حذف و روش هاي جديد تقويت شده اند. در فصل اول تغييرهاي ايجاد شده در زمينه فرهنگي، اجتماعي و حرفه هاي خدمات انساني را بسط داده و بر اين نكته تاكيد نموده ام كه چگونه رابطه ياورانه در بافت درمان قرار مي گيرد كه در جاي خود در درون نظام هاي اجتماعي بزرگ تر واقع مي شود . فصل دو   و سه دربردارنده تازه ترين پژوهش هايي است كه مدل مشاوره روابط انساني براساس آنها استوار است. در فصل هاي چهار تا هفت قسمت هاي مربوط به رويكردهاي فمنيستي و چند فرهنگي را غني تر ساخته و ديدگاه هاي بوم شناختي و كارگروهي چند رشته اي را مورد تاكيد قرارداده ام. همچنين قسمت هاي مربوط به تحليل متقابل را حذف كرده ام . در فصل هشت به منظور نشان دادن رويكردهاي مساله گشايي يا متمركز بر راه حل چهار مطالعه موردي اضافه كرده ام. در فصل نه مسايل اخلاقي از قبيل رازداري و اطلاعات محرمانه، روابط دوگانه، ارايه تصوير غلط، تعارض در علايق و محدوديت هاي مالي در دسترسي به خدمات ياورانه را مورد بررسي قرار داده ام. در سرتاسر متن موضوعات چند فرهنگي مطرح و مثال ها و تمرين هاي مناسبي ارايه شده است.

مدل مشاوره روابط انساني

مدل مشاوره روابط انساني، مهارت ها، مراحل و موضوعات مرتبط با فرايند مشاوره را درهم ادغام مي نمايد . مهارت هاي ارتباطي شامل توانايي در شنيدن و درك پيام هاي كلامي و غير كلامي و گوش دادن فعال به اين دو نوع پيام، در يك بافت همدلانه است . اين مهارت ها مشاوران را قادر مي سازد تا دو مرحله اصلي مشاوره را پشت سر بگذارند : مرحله برقراري رابطه كه در آن رابطه و اعتماد ايجاد شده و مشكلات مراجع شناسايي مي شود، مرحله به كارگيري راهبردها كه شامل انتخاب و به كار گيري روش هاي مشاوره اي مناسب است . مسايل و موضوعات بافتاري كه در طول فرايند مشاوره مطرح مي شوند شامل تصريح ارزش ها، اصول اخلاقي ، جنسيت گرايي، نژاد پرستي، طبقاتي نگري، ديگرجنس خواهي